Vítáme Vás | Blog |
Přihlášení
| Registrace
DOPRAVA ZDARMA při nákupu nad 1.000 Kč   Informace o dopravě na Slovensko   Vrácení zboží do 14 dnů. Záruka vrácení peněz
0
Úvod Péče o kůži Collonil Collonil Vario 200 ml 1822*000-NEUTRAL neutrální

Collonil Collonil Vario 200 ml 1822*000-NEUTRAL neutrální


Materiál:
Barva: neutrální
Dostupnost: skladem
Doprava zdarma nad 1000 Kč Doprava od 69,- Kč

173 Kč
Collonil
           collonil vario 200 ml
           1822*000-NEUTRAL
           neutrální
Collonil Vario 200 ml Collonil Vario 200 ml Collonil Vario 200 ml Collonil Vario 200 ml
Collonil
           collonil vario 200 ml
           1822*000-NEUTRAL
           neutrální
Collonil Vario 200 ml Collonil Vario 200 ml Collonil Vario 200 ml Collonil Vario 200 ml

Collonil collonil vario 200 ml 1822*000-NEUTRAL neutrální


Materiál:
Barva: neutrální
Dostupnost: skladem
Doprava zdarma nad 1000 Kč Doprava od 69,- Kč

173 Kč

Impregnační a ošetřující sprej na choulostivé a kombinované materiály, zejména kombinace textil-useň, lak-textil, metalicky vzhled, exotické materiály, broušené usně, krystal a kožešiny. Dokonale oživuje barvy. 

Použití na obuv, koženou galanterii, kožené oděvy a kožešiny.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Návod na použití Vario spray
Pokud možno používejte pouze ve větrané místnosti nebo venku. Pro základní impregnaci pře prvním použitím a pro dosažení jednotného nástřiku nastříkejte min. 3 x ze vzdálenosti min. 20 cm. Po 8-mi až 10-ti nošení je nutné impregnační nástřik obnovit.

Povinné informace Vario spray

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·

Bez dostatečného větrání je možný vznik explosivních směsí.
Další nebezpečnost
P r o d u k t p r o k a z a t e l ně n e o b s a h u j e žádné organicky vázané halogenní sloučeniny(AOX),Nitráty,sloučeninytéžkých kovů a formaldehyd.

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane,

<strong>DOPRAVA ZDARMA</strong><br>nad 1.000 Kč
DOPRAVA ZDARMA
nad 1.000 Kč
Garance vysoké<br><strong>kvality</strong>
Garance vysoké
kvality
Každý balíček zabalen a expedován<br><strong>s největší pečlivostí</strong>
Každý balíček zabalen a expedován
s největší pečlivostí
Bezproblémová výměna a vrácení zboží<br><strong>do 14 dnů</strong>
Bezproblémová výměna a vrácení zboží
do 14 dnů
UNIVARO


Copyright © 2015 - 2021
Copyright © 2015 - 2021
Winternet - tvorba eshopu a www stránek